BLVC

Door het toepassen van ‘BLVC’ wordt er bij de planning en uitvoering van werken in en om de openbare ruimte bewust aandacht besteed aan bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, communicatie en zo nodig handhaving.

Aanleidingen voor het voeren van regie

Veel gemeenten en regio’s zien het belang van het integraal voeren van regie op projecten en evenementen die zich afspelen in de openbare ruimte. Vaak wordt dit ingegeven door de wens om de doelstellingen van het vigerende verkeer- en vervoerbeleid te halen, het realiseren van het noodzakelijke (groot) onderhoud van de openbare ruimte door het intensieve gebruik daarvan en het verminderen van de hinder van werken in de openbare ruimte, zodat er veel werk in korte tijd kan worden uitgevoerd.

Kansen voor regie

Regievoering op projecten in de openbare ruimte biedt kansen voor een betere afstemming en planning. Alle partijen worden optimaal betrokken bij het totale afstemmingsproces en zijn zich zo bewust van eigen en andermans rol en taak. Assetmanagers en bestuurders verkrijgen beter inzicht in eigen en andermans doelen en zijn in staat zowel in de voorbereidings- als de uitvoeringsfase proactief te communiceren richting gebruikers en stakeholders. Zo kunnen de gezamenlijke doelen behaald worden. Daarnaast kan ook beter rekening gehouden worden met evenementen en toerisme in het betreffende gebied. Daarnaast dient bij de uitvoering van projecten rekening gehouden te worden met seizoensdynamiek van detailhandel (bijvoorbeeld de decemberpiek voor grote tuincentra).

Ook biedt dit kansen voor het ontwikkelen en toepassen van nieuwe tools. Het is onnodig dat ieder het wiel gaat uitvinden, of, nog erger, de anderen onbedoeld in de wielen rijdt. Nuttiger is om gezamenlijk een set tools te gebruiken. Een regisseur kan bij uitstek toezien op het toepassen en toepasbaarheid van de tools. Naast de reeds gebruikte tools is de CROW-publicatie Verkeersmanagement bij (wegen)bouwprojecten beschikbaar, waaraan Traffic & Consult heeft meegewerkt. Een andere tool kan zijn wat men in Amsterdam verstaat onder BLVC-plannen: Hoe regel je tijdens de uitvoering van je project de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Daarnaast eindigt regie niet in de planvorming. Ook in de realisatiefase dient er goed contact en overleg te zijn. Met de werkschoenen en veiligheidsvesten aan is het juist mogelijk om besluiten van de vergadertafel te bestendigen of bij te schaven.

TOEPASSING IN DE PRAKTIJK

Afstemmen en regisseren is één, maar het is ook noodzakelijk om een zekere uniformiteit van werken te hanteren. Zo heeft Traffic & Consult het initiatief genomen tot deskundigheidsbevordering van werkvoorbereiders en projectleiders met betrekking tot het voorbereidingsproces. In de rol van stadsdeelregisseur heb is tevens zorg gedragen voor de implementatie van nieuwe werkmethodes en overlegstructuren in heel Amsterdam, waardoor projecten zich beter kunnen focussen op hun core-business.

In bovenstaand item van AT5 wordt de rol van stadsdeelregisseur toegelicht door Alex van der Woerd van Traffic & Consult.

Vervoer is altijd in beweging

Kom een keer langs voor een goed gesprek over wat je beweegt.